Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Profesionalios virtuvės įrangos ir reikmenų elektroninės parduotuvės pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Virtuvės įranga profesionalams MB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę. Pirkėjas pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai informuojami prisijungus prie savo paskyros www.bivip.lt elektroninėje parduotuvėje ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimai galioja tik naujai pateiktų užsakymų atžvilgiu, kurie pateikiami po Taisyklių pakeitimo.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp šalių, sudaroma nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje patvirtina užsakymą ir pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.bivip.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Ši sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, saugoma www.bivip.lt duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.bivip.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.bivip.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

3.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė gražinama originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, taip pat ji nebuvo naudojama, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

3.4. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

3.4.1. paslaugų sutartims;

3.4.2. sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3.4.3. juridiniams asmenims.

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys svarbūs prekių pristatymui, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie paskyros. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.bivip.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir LR teisės aktų reikalavimų.

4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

4.6. Jeigu įsigyjami įrengimai su pajungimo paslauga, Pirkėjas užtikrina komunikacijų pajėgumą pagal pajungiamą įrangą. Atstumai iki pajungimui reikiamų komunikacijų: kanalizacija – 0,5m; vandentiekis – 0,5 m; elektra – 1 m; ventiliacija – 1,5 m; dujos – 0,5 m.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ir/ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali nedelsiant ir be įspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, o išskirtiniais atvejais panaikinti registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjas nepatikslina informacijos.

5.3. Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Pardavėjas turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir/ar grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių. 

5.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties. Pardavėjas turi kitas LR teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.bivip.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.3 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie prekių atsisakymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų tol, kol prekės nebus grąžintos Pardavėjui.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Užsakyme kol nepasirinktas pristatymo būdas, pakavimo ir pristatymo kainos nenurodamos.

7.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas, jei užsakius prekę pakito - valiutos kursai, transporto, gamybos kaštai, mokesčiai, nepriklausantys nuo Pardavėjo valios.

7.3. Pirkėjas žingsnyje „Apmokėjimo būdas“ pasirenka vieną iš šių būdų atsiskaityti už prekes:

7.3.1. Banko pavedimas – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, apmoka užsakymą, pervesdamas pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

7.3.2. „Paysera“ tarptautinė universali mokėjimų platforma– mokėjimai per „Bank-link“. Išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.3.3. Atsiskaitymas grynais pinigais prekių atsiėmimo metu.

7.4. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

7.5. Atsiskaitydamas 7.2.1. ir 7.2.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.5. Registruotas Pirkėjas prisijungęs prie paskyros, gali atsispausdinti visų įsigytų prekių PVM sąskaitas-faktūras, naudotojo instrukcijas ir kitą svarbią informaciją.

 

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.bivip.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

 

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo. 

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas www.bivip.lt internetinėje parduotuvėje, ir kitose Pardavėjo valdomose paskyrose, socialiniame tinklapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.

10.2. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.

10.3. Cookies arba “slapukai” - maži failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. PSEE naudoja slapukus tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia asmeninės informacijos. Web bacons arba “sekikliai”, taip pat “clear gif” technologija, ar “action tags” gali būti naudojami PSEE tinklapiuose. Sekiklių technologija leidžia PSEE sužinoti, kuris lankytojas / vartotojas spustelėjo ant puslapio elementų (tokių kaip nuorodos ir paveikslėliai), naršydamas PSEE puslapyje ar naudodamas PSEE elektroninį paštą. Duomenys, kuriuos pateikia sekikliai yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Vartotojas gali pasirinkti išjungti slapukus/sekiklius (cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Grįžti