{"title":"Privatumo taisykl\u0117s","description":"

Bivip.lt turi teis\u0119 rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirk\u0117jas pateik\u0117 bivip.lt, ir, esant b\u016btinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai b\u016btina u\u017esakymo \u012fvykdymui, duomen\u0173 tvarkymui arba bivip.lt veiklos planavimui ir analizei.<\/p>

Bivip.lt taip pat turi teis\u0119 naudoti Pirk\u0117jo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirk\u0117jui tikslais bivip.lt veiklos ribose. Pirk\u0117jo duomenys gali b\u016bti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetin\u0117s parduotuv\u0117s veiklai tik gavus Pirk\u0117jo sutikim\u0105 (susipa\u017einus su Taisykl\u0117mis bei pa\u017eym\u0117jus varnel\u0119 prie teiginio \u201eSusipa\u017einau ir sutinku su Privatumo taisykl\u0117mis\u201c).<\/p>

Pirk\u0117jas turi teis\u0119 bet kuriuo metu u\u017edrausti jo asmens duomen\u0173 rinkim\u0105 ir apdorojim\u0105, i\u0161skyrus atvejus, kai tai b\u016btina reikalavim\u0173, kylan\u010di\u0173 i\u0161 Pirkimo-pardavimo sutarties, \u012fvykdymui arba U\u017esakymo \u012fvykdymui. Duomenys apie internetin\u0117s parduotuv\u0117s Pirk\u0117jus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.<\/p>

Duomen\u0173 laikmenos visapusi\u0161kai apsaugotos nuo tre\u010di\u0173j\u0173 asmen\u0173 prieigos.<\/p>\r\n\n"}